Congratulations

During the expedition your team:

 • touched the lives of 0 people
 • worked with 0 people along the way  
 • convinced 0 people to do something water smart
 • saved 0 litres of water being wasted - that’s enough drinking water for 0 people for a year!


Together you and the other teams in your country have:

 • touched the lives of 9064  of your neighbours
 • worked with 3221 friends and family along the way  
 • convinced 282 to change the way they use water
 • saved 934 litres from being wasted - that’s enough water to produce  33 kgs of wheat!

 
Well done! Your team are exemplar Water Explorers! Have a think about what you can do to go even further - can you use your knowledge and expertise to help others achieve what you have?

Achievements
Back
200
Back
Show detail
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
Mission Progress
Fresher Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Secret Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Global Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Precious Water
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Team of the Month0
Your school has
Reached out to 0 people
Got 0 people involved
Changed the way 0 people use water
That’s 0 points, 0 m3 of water saved - well done!
Team Name
Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
0
 points 
Poland is proud of our total 80 points
This school has Reached out to 0 people Got 0 people involved Changed the way 0 people use water
News
Wisła to ostatnia duża rzeka Europy, którą można nazwać naturalną.
Post related to Dzień z życia
Izabella Łysiak
Izabella Łysiak

Jesień 2019 roku była szczególnie sprzyjająca pogodowo i młodzi ekolodzy z trzecich klas Gimnazjum mogli pracować w terenie i poznawać rolę Wisły na ścieżce przyrodniczej w pobliżu szkoły. Jednym z zajęć była praca z mapą w terenie, określanie kierunków geograficznych i pokazanie charakteru wiślanych rezerwatów i ich roli w systemie ochrony krajobrazu oraz zagrożeń jakie napotyka przyroda tych obszarów.

Znakomita większość rezerwatów „wiślanych” obejmuje: wody płynące rzeki Wisły, wyspy, kępy rzeczne i piaszczyste łachy, piaszczyste, erodowane przez wodę skarpy brzegowe, zadrzewienia nadbrzeżne i wiklinowiska, tereny odkryte, łąkowe i ugory.

Dominującymi zespołami roślinnymi  są:

 • łęgi topolowo-wierzbowe,
 • zarośla wierzbowe,
 • szuwary,
 • oraz inicjalne zbiorowiska aluwialne.

Ekosystemy naturalne i zbliżone do naturalnych stanowią około 80% całkowitej powierzchni rezerwatów „wiślanych”. Naturalny krajobraz rezerwatów kształtowany jest przez roztokowy charakter rzeki.

Główne zagrożenia dla „wiślanych” rezerwatów:

 • Regulacja wód Wisły, polegająca na budowie tam poprzecznych (ostróg) i przetamowań, powodująca zanik roztokowości rzeki (zagrożenie uznawane za najbardziej istotne).
 • Odtwarzanie linii brzegowej erodowanych brzegów z użyciem ziemi z wykopów i innych odpadów, połączone z zasypywaniem zadrzewień łęgowych i niszczeniem stanowisk lęgowych ptaków.
 • Niekontrolowane uprawianie sportów wodnych i turystyki wodnej, przebywanie w rezerwatach ludzi, szczególnie na wyspach rzecznych, połączone często z biwakowaniem, śmieceniem i paleniem ognisk - szczególnie w okresie lęgowym ptactwa.
 • Pobór i składowanie piasku.
 • Kłusownictwo – nielegalny połów ryb.
 • Ekspansja gatunków obcych – klon jesionolistny, kolczurka klapowana, jenot, norka amerykańska.

 
0
0
0
0
0
0
0
Show more
Water Explorer is a Global Action Plan initiative
in association with
10.00 MB